Успехът по математика е ключът към реализация в STEM. Редица изследвания показват, че за да продължат своето развитие в STEM направленията, момичетата имат нужда от позитивно преживяване в обучението си по математика, а силните и подкрепящи ролеви модели на значими други и успели жени в науката, са огромен плюс.

Олга Нинова-Траянова, Председател на ИПО
Олга Нинова-Траянова, Председател на Институт за прогресивно образование

STEM обучението (science, technology, engineering, and mathematics – наука, технология, инженерство и математика) е образователна философия, която предлага интегриран подход на преподаване и учене за развиване на ключовите умения на 21 век – креативност, решаване на проблеми, иновации и предприемачеството, комуникативност и колаборативност. 

Изследователския подход в STEM обучението е изключително подкрепя учениците да бъдат “откриватели” и да връзка между научното и реалното му приложение в света на професиите. Математиката и идеята за математическото моделиране (модели за решаване на различни казуси и проблеми) трябва да се разглежда като съществен елемент от всички направления в STEM. 

Развиването на математическите компетентности е важен фактор за бъдещото реализиране на пазара на труда и за гражданско участие. Успехът по математика е ключът към реализация в STEM. Следователно обучението по математика трябва да е достъпно, включващо и качествено. Придобиването на знания по математика изисква солидна основа, поставена още в началните години на обучението.

Образователните резултати на учениците показват, че, момичетата имат отлични  академични постижения по математика в училищна възраст, но в някои профилирани STEM паралелки момичетата са по-слабо представени. Въпреки че момичетата и момчетата са еднакво способни що се отнася до математика и науки, за учебните години 2017/18, 2018/19 и 2019/20 – момичета в гимназиален етап в профил софтуерни науки са 38%, в профил математика са 42-44% (по данни на МОН); в професионалните гимназии в профил информатика делът на момичетата е 31-32% и 31% от всички ученици, а в профил технически науки момичетата са 17-18% (по данни НСИ).

Изследванията подсказват, че липсата на ролеви модели и на информираност по време на избори за продължаване на ученето, стереотипите на родители или учители, водят до ограничения в избора на сфера за реализация. Въпреки, че в обучението по математика се изграждат най-солидни умения за мислене и решаване на проблеми в най-разнообразни житейски и професионални ситуации, математиката има имидж на самотна и състезателна дисциплина, която е достъпна само до най-добрите математически състезатели. Това е и една от причините момичетата да губят интерес и мотивация към математиката – те искат да виждат хуманното ѝ лице, това което реално помага на хората. Затова е изключително важно да се създава нов позитивен и включващ образ на обучението по математика, както и да се развива  нагласата, че има смисъл да се учи математика и тя ще е нужна постоянно в живота.

Изключително важен е начинът, по който се преподава математика още от начален етап, така че да се изгради солидно дълбоко разбиране на математическите концепции и вътрешна мотивация и устойчивост за учене

Индуктивните и конструктивистки методики на преподаване на математика (например канадската иновативна система JUMP Math) са в синхрон със STEM подхода, тъй като подкрепят учениците да изследват и моделират математическите концепции, да изграждат сами смисъла им и връзката им с по-обхватния математически дял и реалното им приложение в житейски казуси. Начинът, по които се преподава математика в училище трябва да претърпи трансформация, така че да се набляга повече на трансдисциплинарен подход, време за процесуално решаване на реални проблеми и математическо моделиране, за сметка на следване на инструкции за упражнение и овладяване на алгоритми. Ако това не се случи математиката ще продължи да бъде абстрактна, недостижима, безсмислена и плашеща за учениците. Процесът за преосмисляне на ученето и преподаването на математика в контекста на СТЕМ направленията вече е факт в най-развитите образователни системи и той изисква промени, както по отношение на методите на преподаване, както и по отношение на това, което се преподава – съдържанието и учебните програми. 

По света са достъпна редица конструктивистки иновативни образователни методи, които поставят ученика и неговия напредък като първи приоритет.

С JUMP Math децата изграждат стабилна основа за развитие и разгръщане в СТЕМ направления, което им дава реален шанс за успешна реализация и пълноценен живот. Учениците и преподавателите развиват нагласа за развитие и желание за непрекъснатото учене и откриване, а тази позитивната нагласа за развитие се пренася и в други предметни области.

Ролята на учителите в начален етап, които са в по-голяма степен жени, е изключително важна. Изследвания показват, че учителки със силна вътрешна “предиспозиция” към математиката (разбиране и вярване в смисъла да се учи математика), въздействат и помагат на своите ученички да изградят позитивна нагласа и желание да учат и да се реализират в STEM. Началните учители по математика се явяват първите STEM ролеви модели, затова и изключително важно те да са подкрепени в това начинание. Иновативни системи като JUMP Math помагат на началните учители да усъвършенстват своите умения за обучение и да насочват учениците към по-добро разбиране и справяне с усложняващата се математика в горните класове.

Математика е нужда, където и да се насочи един ученик в СТЕМ. За да изгради вътрешна мотивация за учене и развитие е изключително важна ролята на най-близките “значими други‘- родители и моделите за подражание. Дори и да не специалисти в тази сфера, дори да не мога окажат помощ при решаване на задачи или достъп до частни уроци, родителите имат влияние за това да се изградят нагласа за справяне и смисъл в математиката, чрез отразяване на примери от ежедневието и бита, които имат пряка връзка с математическото моделиране и решаване на проблеми. Тази ситуации могат да бъдат примери с изготвянето на семеен бюджет, с измервания, с ремонтни дейности, с боравене вземане на решения на база на достъпни данни в публичното пространство.

Много от жените реализирани в STEM направления са получили отлична математическа подготовка, и са изградили устойчивостта, за да прескочат бариерата на убеждението “дали ще се справят в трудните предмети”, като математика, физика, химия и биология. От своя страна много от тях са получавали подкрепа и вдъхновение от своите родители, учители и силни ролеви модели, които не са спирали да вярват в тях, в способностите им и амбициите им. Техните постижения и път на успеха трябва да се популяризират, така че примерът им да достига и подкрепя повече момичета да вярват в себе и да се реализират в STEAM.  

Затова STEMbg става официален партньор на Институт за прогресивно образование в усилията качествени методи и учебно съдържание в преподаването на математика да стават достъпни, както и в подкрепата на учителите и ученичките с позитивни ролеви модели на реализирани жени в STEM. 

С това партньорство ние целим да разгласим за съществуването на платформата сред училища и учители, и да помогнем повече ученички, подкрепени от техните учители и родители да поемат уверено по пътя на STEM реализацията. 

За да разберете повече за съществуващите иновативни образователни методики за достъпно, качествено и включващо обучение по математика в България, посетете онлайн конференцията “10 години JUMP Math в България”.

Още статии по темата:

Math+culture=gender gap?

The Role of Mathematical Modeling in STEM Integration and Education

Microsoft Girls in STEM white paper

Girls in STEM a role modeling thing

Автор: Олга Нинова-Траянова, Председател на Институт за прогресивно образование